Zoeken


Subsidie voor erfgoedprojecten PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag 20 juni 2018 07:58

GEMEENTE BERG EN DAL - Het college heeft besloten een subsidie toe te kennen aan zes erfgoedprojecten. Deze projecten bestaan uit heel diverse erfgoedactiviteiten in verschillende dorpen in onze gemeente. Het zijn initiatieven die vanuit de inwoners(groeperingen) zijn opgestart.

Diverse stichtingen en verenigingen op het gebied van Erfgoed, verenigd in het zogenoemde Erfgoedberaad, hebben de erfgoedprojecten voorgedragen. Wethouder Annelies Visser is enthousiast: “Met deze mooie projecten wordt weer een stuk van onze eigen geschiedenis zichtbaar. Ervaren hoe vorige generaties geleefd hebben is erg belangrijk voor onze identiteit en die van de volgende generaties.”

Het gaat om de volgende initiatieven:..

Afbraak en herbouw droogloods Jonkmanshof

Initiatiefnemer: Stichting Van Steen en Natuur

Historische film Millingen 1950

Initiatiefnemers: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek

Plaquette met tekst uit 1925 van zusters Carolus Borromeus

Initiatiefnemer: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek

Herstel historische graven RK Kerkhof aan de Kloosterstraat te Groesbeek

Initiatiefnemer: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek

Erfgoedmarkt of Historische Markt te Berg en Dal

Initiatiefnemer: Stichting Heemkunde Berg en Dal

Herstel Atrium en Romeinse tuin Museumpark Orientalis

Initiatiefnemer: Werkgroep Heemkunde Heilig Landstichting/ Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting

Onderstaand vindt u een uitgebreide beschrijving van de projecten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afbraak en herbouw droogloods Jonkmanshof

Initiatiefnemer: Stichting Van Steen en Natuur

Achtergrond: Achter boerderij Jonkmanshof aan de Kerkdijk te Ooij staat nog een originele droogloods van steenfabriek de Bouwkamp. De boerderij is onlangs verkocht en wordt ingrijpend verbouwd. De loods dreigt te worden afgebroken. De vorige en de huidige eigenaar zijn bereid de droogloods gratis ter beschikking te stellen. Het is de bedoeling de droogloods te verplaatsen, dat wil zeggen op een zorgvuldige wijze af te breken en te herbouwen. Bij de nieuwe locatie gaat de voorkeur gaat uit naar een plek nabij de veldoven aan de Ooijse Bandijk. Deze veldoven is al in beheer van de Stichting Van Steen en Natuur. Staatsbosbeheer, eigenaar van het terrein, wil medewerking verlenen. Wel moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarover vindt al overleg plaats met de provincie.

Motivatie: Het behoud van een droogloods als relict van de steenindustrie om een compleet beeld van de steenindustrie in de Ooijpolder te kunnen geven.

Belang als erfgoed: het gaat hier om een originele loods van steenfabriek de Bouwkamp; er staan in de Ooijpolder nog maar een paar droogloodsen en van enkele is de toestand zeer slecht. Over een aantal jaren zullen alle droogloodsen verdwenen zijn. Het is belangrijk om deze van de ondergang te redden om het beeld van de steenindustrie compleet te houden.

Realisatie: einde 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historische film Millingen 1950

Initiatiefnemers: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek

Achtergrond: De film Millingen 1950 is van grote historische betekenis voor Millingen én voor Gelderland. Cineast en documentairemaker Johan Adolfs uit Twente heeft begin jaren ’50 op veel plaatsen in heel Nederland gefilmd. Amateurfilmer Peter Hendriks uit Millingen kwam er een paar jaar geleden achter dat de verloren gewaande film uit Millingen bewaard is gebleven en uiteindelijk heeft hij de eigenaar, die de film destijds kocht, bereid gevonden de film ter beschikking is stellen. Hendriks heeft de film samen met William Janssen van de Stichting Filmarchief Groesbeek laten digitaliseren bij het Gelders Archief. Deze instantie heeft een lijst met alle bewaarde Adofs films in Gelderland.

Motivatie: Doel van het project is om de film uit 1950 tijdens een feestelijke presentatie te tonen aan de inwoners van Millingen. Middels een voice-over wordt tevens veel geschiedenis voor het voetlicht gebracht. Omdat de film komende zomer te zien zal zijn bij Omroep Gelderland willen de initiatiefnemers de film zo snel mogelijk eerst in Millingen zelf vertonen. Het maken/archiveren van films in de gemeente wordt gestimuleerd.

Realisatie: zomer 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaquette met tekst uit 1925 van zusters Carolus Borromeus

Initiatiefnemer: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek

Achtergrond en motivatie: In 1925 schonk de Groesbeekse bevolking een plaquette met tekst aan de Barmhartige Zusters van Carolus Borromeus, die 50 jaar daarvoor vanuit Kleef moesten vluchten en zich hier vestigden. De plaquette werd op de gevel van de kapel van klooster Mariëndaal bevestigd.

De tekst is nog steeds hoogst actueel:

Wij bieden u ons hart en hand, op Neerlands vrijen grond, de plek waar elk in zijne stand, door ’t Recht bescherming vond. Wat elders ook geschied, op Neerlands bodem huist ’t niet.”

De plaquette is helaas niet bewaard maar in het boek “De Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus (100 jaar) in Nederland” wordt de plaquette, gouden schild genoemd, uitvoerig beschreven.

Na uitvoerig speurwerk moet helaas worden vastgesteld dat er geen foto’s van het gouden schild bewaard/bekend zijn. Het gaat de Vereniging Behoud Dorpsgezichten echter niet om het bord maar vooral om de tekst. In overleg met smederij Kerkhoff en ZZG wordt bekeken welke vormgeving en welk materiaal het beste zal passen bij de gevel van ’t Groeske.

Realisatie: einde 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herstel historische graven RK Kerkhof aan de Kloosterstraat te Groesbeek

Initiatiefnemer: Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek

Achtergrond: Sinds jaar en dag onderhoudt de Vereniging Behoud Dorpsgezichten de geadopteerde graven van het R.K. Kerkhof aan de Kloosterstraat in Groesbeek. De adoptie is middels een overeenkomst/convenant tussen de Vereniging en het Kerkbestuur van de Parochie Groesbeek vastgelegd. Overleg vindt steeds plaats met de beheerder van het kerkhof namens het parochiebestuur. Inmiddels is het aantal graven, dat Behoud Dorpsgezichten in beheer heeft, gegroeid tot een kleine 60. Vrijwilligers van de Vereniging onderhouden deze graven, zoals het verwijderen van onkruid. Deze vrijwilligers constateren nu dat er ook werkzaamheden zijn die moeten worden overgelaten aan professionals, zoals het herstellen van de fundering van een graf, het deskundig restaureren van het opschrift van een graf, het schilderen van ijzeren onderdelen, etc. Tot nu toe heeft de Vereniging Behoud Dorpsgezichten de onderhoudskosten zelf voor haar rekening genomen en zijn

de graven van de Zusters van Liefde al op professionele wijze voorzien van een nieuwe fundering. Ook is bij graven die een dek van grind hadden, het grindbed vernieuwd en/of aangevuld.

Motivatie: Het doel is de historische graven voor de ‘eeuwigheid’ te bewaren. De graven bieden een prachtige inkijk in de sociale ontwikkeling/geschiedenis van het dorp Groesbeek. Diverse graven zijn nu reeds onvervangbaar, zoals bijvoorbeeld de graven van burger oorlogsslachtoffers.

Realisatie: einde 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoedmarkt of Historische Markt te Berg en Dal

Initiatiefnemer: Stichting Heemkunde Berg en Dal

Achtergrond: In het jaar 2000 werd al eens ter gelegenheid van het jubileum ‘250 jaar Berg en Dal’ een erfgoedmarkt georganiseerd door de stichting Heemkunde Berg en Dal. Vanwege het grote succes wil de stichting dit nog eens herhalen. Het is de bedoeling dat alle erfgoedorganisaties in de gemeente, en ook andere organisaties die met erfgoed in de ruimste zin te maken hebben, worden uitgenodigd voor deelname. Ook uit de directe omgeving worden organisaties gevraagd. Er zullen bovendien optredens plaats vinden.

Motivatie: Het begrip Erfgoed moet voor het publiek meer tastbaar gemaakt worden. Wat betekent erfgoed, landschap, natuur?! Door middel van het organiseren van een erfgoedmarkt kan interesse voor erfgoed gewekt worden bij het publiek en kan kennis worden doorgegeven. De samenwerking van de diverse erfgoedorganisaties in de gemeente, verenigd in het erfgoedberaad, wordt versterkt.

Realisatie: voorjaar 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herstel Atrium en Romeinse tuin Museumpark Orientalis

Initiatiefnemer: Werkgroep Heemkunde Heilig Landstichting/ Stichting Van Ploeg tot Hl Landstichting

Achtergrond: Vóór het zogenaamde ‘Binnenmuseum’ van Orientalis bevindt zich een atrium; een omsloten voorhof met een geometrische tuinaanleg en een vijver in het midden.Achter de gebouwen van het Romeinse straatje, bij de Romeinse herberg, bevindt zich een ‘Romeinse’ tuin met wijnstokken en een pergola. Het atrium en de tuin verkeren in een deplorabele toestand. De meeste gebouwtjes op het terrein van Museum Orientalis zijn tussen 1915 en 1957 ontworpen door kunstenaar Piet Gerrits. Deze zijn beschermd als rijksmonument. Echter de tuinen, die daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaken, zijn niet beschermd en ontvangen geen (rijks)subsidie voor onderhoud.

Motivatie: Deze tuinonderdelen verdienen ook een flinke restauratie zodat de entree naar het museum en de tuin naast de herberg weer de moeite waard zijn. Wanneer de structuur van de tuinen is opgeknapt kan men ze daarna ook beter onderhouden. Onderhoud van het park gebeurt door een grote groep vrijwilligers.

Realisatie: 2018-2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Flits

Fotoalbum

In verband met een probleem met het oude fotoalbum wordt gewerkt aan het herstel hiervan in een nieuw fotoalbum. Ook kunnen foto's via Facebook bekeken worden


 
Internet hosting

 


 
Omroep Berg en Dal

LIVE

 


 
Inhetlaag.nl ook op


 
Nieuwe basisschool opent in augustus 2019 in Beek

BEEK - Nu de gemeente Berg en Dal en het Ministerie van OCW goedkeuring hebben gegeven, gaat ‘een nieuwe school’ in augustus 2019 in het Kulturhus in Beek van start. Dat...

Lees meer...
 
Groesbeeks dialect in Bibliotheek Groesbeek

GROESBEEK - Het Groesbeeks dialect zal voor velen buiten de Groesbeekse gemeentegrenzen niet altijd even goed te volgen zijn. Theo Giesbers is een echte kenner van deze ‘taal’. Op donderdagavond 25 oktober geeft hij in de Bibliotheek Groesbeek een lezing over het ‘Gruusbeks’. Het is het eerste hoorcollege in het kader van de lezingenreeks “Universiteit van Groesbeek”...

Lees meer...
 
KBO Beek lidmaatschap = voordeel ten top.

BEEK - Nu lid worden van de KBO Beek, de seniorenvereniging met ruim 400 leden, en tot 1 januari  2020 genieten van alle

Lees meer...