Zoeken


CDA geen coalitie met VOLG en GLS PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag 06 april 2018 08:15

GEMEENTE BERG en DAL—  Het CDA heeft  een voorkeur voor een coalitie met GroenLinks, Polderbreed en Groesbeekse Volkspartij (GVP. Hierdoor zijn de partijen Volg (Groesbeek) en GLS (Millingen ) op een zijspoor gezet. Dit is donderdagavond 5 april bekend geworden uit het coalitierapport  na de  besprekingen die de afgelopen tien dagen hebben plaats gevonden. Rapport van bevindingen.

Rapport van bevindingen: Door de CDA-fractie, vertegenwoordigd door Rob Verheijen en Sylvia Fleuren, de...


Griffie en onder mijn voorzitterschap zijn, de afgelopen tien dagen, gesprekken gevoerd met 9 afvaar-digingen van partijen uit de gemeenteraad. In verband met privéomstandigheden heeft alleen het gesprek met D’66 nog geen doorgang kunnen vinden. Fijn om te horen dat het thuis weer wat beter gaat inmiddels. Voordat een formatieproces start zullen we ook met D’66 nog een gesprek voeren.

De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van de volgende 5 vragen.

1. Wat zijn programmatische prioriteiten en/of breekpunten voor uw partij?

2. Hoe kijkt u aan tegen coalitievorming met het CDA?

3. Waar liggen uw coalitievoorkeuren?

4. Hoe zou in uw optiek de wethouders-verdeling er uit moeten zien?

5. Hoe kijkt u aan tegen bestuurlijke spreiding binnen de gemeente?

 

De gesprekken zijn in beslotenheid maar open gevoerd en waren zeer constructief. Ik wil u allen daarvoor hartelijk danken!

Op basis van deze gesprekken heeft één coalitie de voorkeur om verder te onder-zoeken. Dit is een coalitie gevormd door:

CDA – Groen Links – Polderbreed en GVP. Het betreft hier een coalitie met 12 raadzetels en bestaande uit 4 partijen.

Factoren die van invloed zijn geweest op deze voorkeursvariant zijn:

De verkiezingsuitslag, programmatisch, spreiding en chemie

Deze coalitie doet recht aan de uitslag van de verkiezingen van 21 maart jl. Met deze coalitie wordt er geluisterd naar de burger die gekozen heeft. Deze coalitie levert bovendien een mooie spreiding op over kernen van de Gemeente en vormt een mix tussen lokale en lande-lijk-lokale partijen. Ook gaf de verkiezingsuitslag aanleiding om niet alles bij het oude te la-ten.

Ik verwacht dat we met deze coalitie forse stappen kunnen zetten op de Duurzaamheids-agenda, dat er slagvaardigheid zal zijn op thema’s als Sociale voorzieningen en mobiliteit en dat de Financiële positie van de Gemeente gezond zal blijven. Er liggen op dit moment geen programmatische breekpunten voor. Verder is er sprake van chemie en vertrouwen om de opdracht tot een goed einde te brengen.

In de informatieronde hebben alle partijen vertrouwen in het CDA en elkaar uitgesproken, geen enkele partij heeft elkaar uitgesloten.

Zoals gezegd is de chemie goed bij de genoemde optie, maar ook met bij andere varianten was voldoende onderlinge chemie om een college te kunnen vormen.

Mijn conclusie is dan ook dat ten aanzien van de programma’s, doelstellingen, vertrouwen en chemie deze optie mogelijk is, en zijn andere combinaties niet onmogelijk gebleken.

Aantal wethouders

Uit alle gesprekken bleek de kwaliteit van het te vormen college voorop te staan. Daar waar mogelijk ook rekening houdend met zowel ervaring als vernieuwing. Gezien de samenstelling van de voorgestelde coalitie met 4 partijen, de ervaring van de vorige raadsperiode, met een tussentijdse wissel, en de behoefte om de komende periode op portefeuilles flinke voortgang te boeken leidt de uitkomst van de gesprekken tot 4 stevige wethouders die allen voor mini-maal 0,8 FTE beschikbaar zijn en de hele periode aan hun opdracht kunnen werken.

Het aantal van 4 is overigens nog steeds minder dan toegestaan voor gemeente Berg en Dal, dat zou namelijk maximaal 5,5 FTE zijn.

Daar waar de wens uitgesproken wordt om gemeentebreed efficiënt met beschikbare midde-len om te gaan is het goed om ook hier het goede voorbeeld te geven en niet meer wethou-ders dan noodzakelijk in het college te hebben.

Er is tevens besproken of er partijen zijn die aan het college willen deelnemen zonder wet-houder te leveren, dat is niet het geval. Conclusie: In de voorgestelde optie komt het aantal wethouders op 4 uit.

Spreiding van collegeleden over de partijen

Drie fracties hebben al de namen van de kandidaat wethouder bekend gemaakt. Elk van de 4 voorgestelde partijen levert 1 wethouder. Deze zijn gelijkelijk over de partijen verdeeld. De wethouders kandidaat van GroenLinks is op dit moment nog niet bekend. In meerdere ge-sprekken tijdens de verkenning gaven partijen aan grote waarde te hechten aan goede ver-tegenwoordiging van de dorpen in het college. Ongeacht de gekozen variant wordt aanbevo-len te zorgen voor wethouders die een of meerdere dorpen als focusgebied toegewezen krij-gen maar die zeker ook de opdracht op zich nemen verbinders te zijn voor de hele gemeente Berg en Dal.

Bestuurlijke ervaring versus vernieuwing

In de voorgestelde variant is sprake van een volgende stap in bestuurlijke vernieuwing. In de afgelopen periode zijn stappen gezet naar een meer open, transparanter en meer dienstbare bestuurscultuur met ruimte voor participatie van de inwoners. Met de voorgestelde variant zal dit proces verder vorm kunnen krijgen in de komende periode.

Conclusie: Bij deze optie is er een mix tussen ervaren en nieuwe bestuurders met een schat aan inhoudelijke kennis en ervaring die in staat moeten worden geacht voortgang te boeken en verder te werken aan een andere bestuurscultuur.

Meerderheid in de raad

De voorgestelde variant levert een verhouding in de gemeenteraad op van 12-11. Bij deze optie zijn alle grote partijen (met 4 of 3 zetels) vertegenwoordigd. De deelname van partijen die bij de verkiezingen gewonnen hebben is groot, kent een mooie spreiding en doet recht aan de verkiezingsuitslag.

Het CDA spreekt uit dat er blijvend een grote rol voor de raad weggelegd is. De raad geeft mee invulling aan het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Goede ideeën, plannen en voorstellen uit alle gevoerde gesprekken in de verkenningsronde dienen meegenomen te worden in dat plan op hoofdlijnen. De gevoerde gesprekken geven het vertrouwen dat dit binnen de huidige raad uitstekend mogelijk is en dat er een breed draagvlak is op een groot deel van de the-ma’s, waarbij het dualisme niet geschuwd moet worden maar vooral gebruikt om voorstellen verder te

De keuze:

Alles wegend heeft het dus voorkeur om de genoemde optie met CDA, GroenLinks, Polder-breed en GVP verder uit te werken in een formatie: doorslaggevend zijn balans tussen deel-name van de grootste en winnende partijen, spreiding van college leden, bestuurlijke en in-houdelijke ervaring versus vernieuwing een stabiele meerderheid en het niet te ver uit laten dijen van het college en de daarmee gepaard gaande kosten.

Als vervolg op de procedure stel ik voor dat de voorkeursoptie verder uit gewerkt wordt tot een coalitie programma op hoofdlijnen en dus te starten met de formatie. Als onverhoopt deze optie niet tot succes leidt, dan zijn er goede opties mogelijk om uit te werken om alsnog tot een coalitie te komen.

De informateur: Twan Vissers

N.B.: De vergadering stemt in met de heer Twan Vissers als formateur in het verdere forma-tieproces.verbeteren.

 

Flits

Veer Millingen Pannerden uit de vaart

Lees meer...
 
Storing fotoalbum

In verband met een probleem met het fotoalbum kunnen enkele mappen tijdelijk alleen via Facebook bekeken worden! Er wordt gewerkt aan het herstel hiervan. 

 
Internet hosting

 


 
Omroep Berg en Dal

LIVE

 


 
Inhetlaag.nl ook op


 
Groesbeeks dialect in Bibliotheek Groesbeek

GROESBEEK - Het Groesbeeks dialect zal voor velen buiten de Groesbeekse gemeentegrenzen niet altijd even goed te volgen zijn. Theo Giesbers is een echte kenner van deze ‘taal’. Op donderdagavond 25 oktober geeft hij in de Bibliotheek Groesbeek een lezing over het ‘Gruusbeks’. Het is het eerste hoorcollege in het kader van de lezingenreeks “Universiteit van Groesbeek”...

Lees meer...
 
KBO Beek lidmaatschap = voordeel ten top.

BEEK - Nu lid worden van de KBO Beek, de seniorenvereniging met ruim 400 leden, en tot 1 januari  2020 genieten van alle

Lees meer...